Adatok betöltése...

Látnivalók (396)

Tudósok, művészek nyomában
Város-makett

A szombathelyi önkormányzat nevében dr. Puskás Tivadar polgármester és Budai István fotó- és szobrászművész mutatta be a város új bronz makettjét Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából 2016. december 29-én. A bronz város-makett kör alaprajza 2 méter átmérőjű, amelyen Szombathely jelentős...

Nevezetes polgárok
Werner Alajos

Elemi és középiskoláit Pozsonyban végezte, majd a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián szerezte meg diplomáját 1928-ban. Felszentelés után öt évvel Rómába került az Egyházzenei Intézetbe gregorián- és kompozíció szakra. 1929-ben a gregorián zene licenzátusa, 1931-ben a gregorián ének mestere lett.

Nevezetes polgárok
Welther Károly

Szolnok-Doboka vármegyében dolgozott tiszti főügyészként, mint állami alkalmazott, 1945-ben egyre nyugatabbra menekült. Szombathelyen telepedett le családjával, de itt is B-listára került. Eleinte jogi tanácsokat adott és különböző segédmunkát végzett.

Nevezetes polgárok
Wälder Alajos

1880-ban költözött Szombathelyre, Hauszmann Alajos építész építésvezetőjeként. A századvégi szombathely városképének formálója lett. A Király utcától a vasútig tartó terület mellékutcáinak kialakításában döntő része volt.

Nevezetes polgárok
Vass József

Sárváron született. Rómában végezte a teológiát. Plébános, hittanár, újságíró, 1917-től a pesti egyetem teológiai karának professzora volt. Az 1920-as választáson a sárvári kerületben mandátumot szerzett, majd tagja lett a fővárosi törvényhatósági bizottságnak. A Bethlen és a Teleki kormányban közélelmezési, vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. A két királypuccs idején, mint jó legitimista kapcsolatokkal rendelkező politikus közvetített Horthy és a király között. 1922-től haláláig népjóléti és munkaügyi miniszter volt.

Nevezetes polgárok
Ujváry Ede

A pécsi középiskola elvégzése után a budapesti tudományegyetem jogi fakultására iratkozott be, ahol 1899-ben avatták doktorrá. 1899. november 9-én került Szombathelyre, mint vármegyei közigazgatási gyakornok. 1900-ban árvaszéki I. jegyzőnek választották.

Nevezetes polgárok
Tóth István

A Mátyás király u. 6. sz. alatt egy jellegtelen földszintes házon 1947 óta díszes emléktábla hirdeti, hogy itt született Tóth István, korának kiváló szobrászművésze, akire városunk méltán lehet büszke. Édesapja megbecsült, tehetséges asztalosmester volt, s úgy nézett ki, hogy fia is a műhely árnyékában nőve, szintén ezt a mesterséget folytatja.

Nevezetes polgárok
Szigeti Kilián

Szigeti János vasúti irodakezelő családja Szombathelyen a Söptei utca 35. szám alatt élt. Szigeti Miklós 1913. április 19-én született. A premontrei gimnázium hat osztálya után jelentkezett bencésnek Pannonhalmán. Az érettségi után, 1931-ben szerzetesként kapta a Kilián nevet.

Nevezetes polgárok
Szendy László

Innsbruckban végezte a teológiát. Pappá szentelése után kezdetben hitoktató volt a szombathelyi püspöki iskolában, majd a szemináriumban a biblikus tudományok tanára lett. Volt püspöki titkár, tanulmányi felügyelő, szentszéki kötelékvédő. 1937-ben lett a székesegyházi főplébánia plébánosa.

Nevezetes polgárok
Széll Kálmán

Gimnáziumi tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte, majd Budapesten jogot hallgatott. 1866-ban doktorrá avatták. 1867-ben szentgotthárdi járás szolgabírójává, majd a kerület országgyűlési képviselőjévé választották.

Nevezetes polgárok
Székely Ferenc

Középiskolai tanulmányait Szombathelyen, a jogot Pesten végezte. 1871-ben ügyvéd lett. Debrecen főügyész-helyettesévé nevezték ki. 1889-től a Magyar Jogászegyesület választmányának tagja. 1890-től kúriai bíró. Tevékenyen részt vett a Magyarországi Rabsegélyző Egyesület megalakításában és a budapesti unitárius egyház alapításában, melynek gondnokká választották.

Nevezetes polgárok
Szász Béla

A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar és francia nyelvet, és művészettörténetet tanult, 1937–39 között a párizsi Sorbonne-on folytatta tanulmányait. majd 1946-ig Argentínában élt. Hazatérését követően a Képes Hét és a Jövendő című lapok szerkesztője lett.

Nevezetes polgárok
Somogyi Béla

A Csáktornyai Tanítóképzőben tanult. 1893-ban Felsővisón állami tanító. Első cikkei a Népszavában és a Cipészek Szaklapjában Suhogó álnéven jelentek meg, 1895–1896-ban. 1897-ben Budapestre került, belépett a Szociáldemokrata pártba.

Nevezetes polgárok
Siess Antal József

A Siess család 1748-ban költözött Bécsújhelyről Sopronba, ahol 1749-ben alapítottak nyomdát. Siess József János soproni nyomdászt és fiát, Antalt Szily János püspök hozta Szombathelyre. (Egyes tudományos munkákban 1776 szerepel.)

Nevezetes polgárok
Saághy István

A budapesti tudományegyetem jogi karán 1887-ben doktorátust szerzett. Vármegyei aljegyző volt, majd 1891-től Kámoni birtokán kezdte meg arborétumának telepítését. 1920-ban már 244 fenyő és 310 lombos fa és cserjeféle élt kertjében.

Nevezetes polgárok
Reményi Ede

Már 9 esztendős korában hangversenyezett. Zenei tanulmányait 1842 - 45 között a bécsi konzervatóriumban Josef Böhmnél folytatta. Bécsből hazatérve, 20 évesen, tevékeny szerepet vállalt a szabadságharcban. Görgey tábornok segédtisztje, és kedvenc hegedűse is lett. Emiatt a szabadságharc leverését követően emigrációba kényszerült. Konstantinápolyon, Párizson, Londonon keresztül Amerikába vezet útja. Képzett hegedűművész tért vissza Európába, ahol rendkívül rövid idő alatt páratlan karriert futott be. Kapcsolatba kerül a kor több kiemelkedő zeneszerzőjével. 1852 - 53-ban a fiatal Brahmsot viszi magával hangversenyútjaira. 1853-ban Liszt Ferenc Weimari Társaságához is kapcsolódik.

Nevezetes polgárok
Reismann János

A Reismann testvérek születési helye a szombathelyiek által röviden csak "klinik"-ként emlegetett Semmelweis utcai Bábaképző Intézet volt. Az itteni szolgálati lakásban töltötték gyermekkorukat is, innen jártak iskolába is, előbb az elemibe, majd János a premontreiekhez, Mariann pedig a Kanizsaiba.

Nevezetes polgárok
Rákosi (Kremsner) Jenő

Gazdasági írnokként kezdte pályáját, majd a budapesti.-i egyetemen. jogot végzett. Első irodalmi sikerét 1866-ban Aesopus c., a Nemzeti Színházban előadott vígjátékával aratta. Publicisztikai tevékenységét Kemény Zsigmond hívására 1867-ben a Pesti Naplónál kezdte Deák politikáját támogató cikkeivel.

Nevezetes polgárok
Quirinus

Quirinus a Száva folyó mellett alapított, és Dél-Pannonia történetében jelentős szerepet játszó Siscia városának (Sisak, Horvátország) volt a főpásztora. Mivel Quirinus Diocletianus császár rendelete ellenére sem volt hajlandó pogány istenek oltáránál áldozatot bemutatni, Maximus helytartó parancsot adott elfogására.

Nevezetes polgárok
Pető András

A Kossuth Lajos u. 2. sz. alatti házban született 1893. szeptember 11-én a konduktív mozgásterápiai képzés világhírű megalapítója.Szülei Pető Ármin kereskedő és Wiener Szidónia. A gyermeket az anyakönyvbe Andor néven jegyezték be.

Nevezetes polgárok
Pálos (Piskor) Károly Dr.

1903. május 13-án született Szombathelyen, a Körmendi út 16 szám alatt. Szülei egyszerű, szegény, de dolgos emberek, akik mindent megtettek azért, hogy a gyermekeik tanulhassanak. A Premontrei Gimnáziumban érettségizik, majd egy rövid, Papnevelő Intézetben eltöltött év után a rendőrségen helyezkedik el.

Nevezetes polgárok
Náray-Szabó István

Szombathelyen született.. A budapesti műegyetemen 1922-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd az elektrokémiai tanszéken volt tanársegéd 1923-26 között. 1926-ban lett a műszaki doktor Állami ösztöndíjasként 1926-28 között Berlinben, 1928-30 között Manchesterben folytatta kutatómunkáját. 1931-ben a szegedi Eötvös Loránd Kollégium igazgatójává nevezték ki és itt nyerte el magántanári képesítését is. 1938-47 között a budapesti műszaki egyetem fizikai-kémiai tanszékének nyilvános rendes tanára volt. 1947-ben - mint a Magyar Közösség tagját - a köztársaság elleni összeesküvés alaptalan vádjával letartóztatták, négy évre elítélték, és további két évre internálták.

Nevezetes polgárok
Mészáros József

1946-tól a Szépműves Líceumban, 1950-56 között a Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait, Bernáth Aurél, Domanovszky Endre és Pap Gyula irányításával. Természetelvű festészetét a vasi táj és a népélet ihlette.

Nevezetes polgárok
Maulbertsch Frantz Anton

Apjától és P. van Roy festőtől kapott oktatás után a bécsi akadémián tanult, és 1745-ben tett mestervizsgát. Főként Ausztriában működött, de Cseh- és Magyarországon is jelentős tevékenységet fejtett ki. 1759-ben a bécsi akadémia tagja lett.

Nevezetes polgárok
Márkus Emília

A Nemzeti Színháznak a századforduló idején - Jászai Mari mellett - a legünnepeltebb drámai művésznője. Márkus József főpolgármester húga. A Színitanoda elvégzése után 1877-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött, melynek 1928-ban örökös és tiszteletbeli tagja lett.

Szent Márton nyomában
Szent Márton és Szombathely

Szülővárosa már a középkor óta őrzi kultuszát, ápolja a hozzá fűződő hagyományokat. A rendszerváltást követően újra felértékelődött a Szent Mártoni örökség, amelyre Szombathely városa méltán lehet büszke az egész világ előtt. Már a lovagkor is teljesen magáénak érezte a szent működését, hiszen katona...

Nevezetes polgárok
Weöres Sándor

Nemzedékek nőttek, nőnek fel gyermekversein. A Bóbita, a Galagonya, a Fut, robog a kicsi kocsi és megannyi társuk mondókaként, dalként kísér bennünket. A Rongy-szőnyeg szerzője a legtöbb húron játszó magyar költő. Nem csupán műfaji, ritmikai sokszínűsége okán, bár az altatótól a ráolvasásig, az epigrammáktól a teremtésmítoszokig, Himfy-strófáktól a Valse triste-ig hosszan sorolhatnánk kimeríthetetlen életművének darabjait.

Nevezetes polgárok
Wälder Gyula

Az Óperint utca 14. számú ház falán 1970. decembere óta hirdeti emléktábla Wälder Gyula emlékét, aki 1884. február 25-én született itt, Wälder Alajos fiaként. A Wälder családban meglévő művészi hajlamok benne teljesedtek ki.

Nevezetes polgárok
Wagner András

Szombathelyen született. Iskoláit a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán és az ELTE-n végezte. A Berzsenyi Dániel Főiskola gazdasági tanszékén tanított. 1990-1998-ig Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere 1998-2002 között képviselője volt.

Nevezetes polgárok
Varasdy Károly

Középiskoláit Szombathelyen végezte, jogot Pozsonyban, Győrben és Budapesten hallgatott. 1871-ben nyitott ügyvédi irodát Körmenden, 1882-ben Szombathely alügyésze volt. 1885-ben lett a város polgármestere. Irányítása idején egyesítették a várossal Szentmárton és Óperint községeket.

Nevezetes polgárok
Tóth János (Zalai)

Nem városunk szülötte volt, de legszebb alkotó éveit 1922 és 1948 között itt töltötte, s később is ápolta kapcsolatait a várossal. A falumúzeum létesítésének gondolata és első programterve is tőle származik. Tóth János Zalaegerszegen született 1899-ben.

Nevezetes polgárok
Szily János

Gimnáziumi tanulmányait Sopronban a jezsuita rend iskolájában végezte, majd Győrben a kisszemináriumban folyatta. 1755-től a híres római Collegium Germanicum-Hungaricum növendéke lett. 1758-ban, a teológiai és filozófiai doktori fokozat elnyerésével fejezte be római tanulmányait.

Nevezetes polgárok
Szent Márton

Apja magas állású katonatiszt, tribunus volt. Márton gyermekéveit Savariában töltötte, s mivel már ekkor nagy hajlamot mutatott a keresztény hit felvételére, apja a felső-olaszországi Paviába küldte.

Nevezetes polgárok
Szenczy Imre

A szombathelyi premontrei gimnáziumban érettségizett. 1814-ben lépett a premontrei rendbe, A szemináriumot Csornán és a Pesti Központi Papneveldében végezte. Sokoldalú tudományos munkát folytatott.

Nevezetes polgárok
Szelestey László

Vagyonos szülők gyermeke volt. Kőszegen, Sopronban, Szombathelyen tanult, Pesten ügyvédi vizsgát tett. A pinkafői uradalom ügyésze volt, de hamar az irodalom felé fordult. 21 éves korában jelent meg a Érzelemvirágok című kötete. (Kőszeg, 1842) Szívesen politzált, vármegyéjében mint a szabadelvű ellenzéknek egyik szónoka szerepelt. Ekkor adta ki Összes költeményeit is. (Pest, 1852) Petőfi Sándor hatására elkezdett népies költeményeket írni. Ennek sikere után 1854-ben jelentette meg pályafutásának csúcspontjának számító a Falu pacsirtája című kötetet. E dalaival a hazai tájköltészet legnevezetesebb személyei közé került.

Nevezetes polgárok
Szegedy Györgyné

Báró Gerliczy Félix és Konis Lujza leánya. Palotahölgy, csillagkeresztes hölgy, a bajor királyi Teréziarend becsülethölgye. A vasmegyei és szombathelyi jótékonysági mozgalmak önzetlen támogatója volt. A körülötte csoportosult lelkes gárda 1899-ben megalapította a Fehér Kereszt Egylet szombathelyi szervezetét, melynek a kezdetektől fogva elnöknője volt.

Nevezetes polgárok
Szabó Miklós

1867-től országgyűlési képviselő és igazságügyi államtitkár, ekkor tevékenyen részt vett a bírósági, ügyészségi szervezeti törvények előkészítő munkálataiban

Nevezetes polgárok
Smidt Lajos

Írói nevén: Érsekújváry Lajos. Orvosi oklevelet a budapesti egyetemen szerzett (1930). Elvégezte a budapesti Zeneművészeti Főiskola ének tanszakát is. 1930-tól 1942-ig Szombathely közkórházában sebészorvos 1942-43-ban harctéri orvosi szolgálatot látott el.

Nevezetes polgárok
Severus Septimius

Marcus Aurelius császár szenátorrá nevezte ki, 193-ban az illíriai római sereg vezére lett, mely őt Savariaban császárrá kiáltotta ki. Könnyen hatalmába kerítette Rómát, hol elődjét, Didius Julianest egy katona megölte. Két vetélytársát csatában megverte.

Nevezetes polgárok
Rumi Rajki István

1896-ban Losoncon kezdett díszítő szobrászatot tanulni. Szegeden az építőipari iskola növendéke volt. 1902-ben hazatért Szombathelyre. 1905-től a müncheni képzőművészeti akadémián tanult 1915-ig.

Nevezetes polgárok
Reismann Mariann

Reismann János testvére és dr. Vajda Ernő felesége 1930-1970-es évek között egyik meghatározó alakja volt a magyar fényképezésnek, azoknak a baloldali elkötelezettségű női fotósoknak egyikeként, akik így-úgy, de meghatározták a korszakot.

Nevezetes polgárok
Rauscher Miksa

A szombathelyi polgárosodás időszakának legjelentősebb építésze Rauscher Miksa volt. A felvidéki Léván született 1850-ben polgári családban. Építészeti tanulmányait Bécsben végezte a Képzőművészeti Akadémián.

Nevezetes polgárok
Radnóti Kovács Árpád

1902-ben született a Borsod megyei Mezőcsáton. Édesapja Kovács Árpád város írnok volt. A család Miskolcon élt. 1923-ban elemi népiskolai tanítói oklevelet szerzett. a Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Tanítóképző Intézetében.

Nevezetes polgárok
Pető Ernő

1909-ben kapta meg Budapesten orvosi diplomáját. Ezután bel és külföldön klinikai tanulmányokat folytatott 1914-ig. Az I. világháborúban, mint tartalékos ezredorvos az orosz harctéren, majd Kleinmünchenben szolgált.

Nevezetes polgárok
Pável Ágoston

"Holdvilág-lény volt: egyik fele szakadatlan derűben, másik fele bonthatatlan homályban; így bolyongott köztünk" - vallott róla, ifjúkori mesteréről Weöres Sándor. Illyés Gyula pedig - anyanyelve, vállalása és kultúraközvetítő szerepe okán - két nép hű fiaként jellemezte. 1886-ban született a Vas megyei Vashidegkúton (Cankova).

Nevezetes polgárok
Országh László

Egyetemi tanulmányait mint az Eötvös Kollégium növendéke Bp.-en kezdte, majd ösztöndíjjal az USA-ban (Rollins College) fejezte be. 1932-től Bp.-en volt gimnáziumi tanár. 1935-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1937-től az Eötvös Kollégium tanára, 1942-től egyetemi magántanár a bp.-i bölcsészkaron (angol irodalomtörténet), majd 1947-től 1950-ig és 1957-től 1969-ig az angol nyelv és irodalom tanszékvezető tanára a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE).

Nevezetes polgárok
Nagy János

A szombathelyi gimnáziumban tanult. tagja volt a Bitnitz Lajos által alapított Magyar Társaságnak. Kiválóan beszélte a keleti nyelveket.. 1830-ban latinul írta meg a Budai Egyetem történetét és ebben arab nyelvű verssel köszöntötte alma materét. 1832-ben Grammatica Linguae Hungariae címmel jelentette meg magyar nyelvtanát.

Nevezetes polgárok
Mayer Ede

Apja Mayer Enoch, testvére Mayer Károly, akikkel együtt 1875-ben alapították meg a Mayer E. fiai Gépgyárat, melynek vezetésében és fejlesztésében is jelentős szerepet játszott. Ő vezette be a modern malomszerkezetek készítését. 1899 elején ő indította be a benzinmotorok gyártását.

Nevezetes polgárok
Markusovszky Lajos

Pozsonyban jogi tanulmányokat folytatott, majd Pesten nevelői állást vállalt. Közben elvégezte az egyetem orvosi karát. Balassa János felismerte tehetségét és segítségével, 1844-ben Bécsben folytathatta tanulmányait. Itt ismerte meg Semmelweis Ignácot, akivel életre szóló barátságot kötött. 1847-től Balassa János mellett tanársegéd, 1848-ban a baleseti sebészet oktatója, majd Pesten kórházi főorvos volt. 1849-ben a Komárom ostrománál súlyosan megsebesült Görgey Artúrt gyógykezelte. A szabadságharc után nem térhetett vissza az egyetemre. Megnősült és feleségéhez Vasegerszegre költözött.

Nevezetes polgárok
Magyar László

A Kossuth Lajos u. 29. sz. ház helyén állt az az épület, ahol 1818. november 13-án Magyar László (Horváth) meglátta a napvilágot. A gyermek Horváth Anna és Magyar Imre csáktornyai uradalmi tiszttartó házasságon kívüli kapcsolatából született, ezért a kor szokásai szerint édesanyja nevén anyakönyvezték. Az édesanya a szülés után három héttel meghalt. Lászlót előbb anyai nagyanyja Szombathelyen, majd apai nagyszülei Dunaföldváron nevelték.