Adatok betöltése...

Látnivalók

Szent Márton nyomában

Szent Márton nyomában

Szent Márton Történelmi Sétaút a Kálváriától a Szent Márton-templomig

Szombathely,   

A Szent Márton Történelmi Sétaút (Via Historica Sancti Martini) a Kálvária templomtól a Szent Márton templomig 9 állomáson keresztül vezet, amelyeket 30 darab burkolati „lépőkő” köt össze. Azokat a helyszíneket mutatja be, amelyek a város ókeresztény hagyományaihoz kapcsolódnak. Az egyes állomásoknál lévő műalkotások, információs objektumok Szent Márton és Szent Quirinus életének egy-egy epizódjára hívják fel a figyelmet.

1.  Kálvária-Martineum
A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal gyalogos zarándokútvonala Szlovénia irányából a Kálváriánál éri el Szombathely belterületét. A város nyugati szélén lévő magaslaton az első kálvária valószínűleg még a XVIII. század elején épült. A barokk épületet 1901-ben átépítették, majd 1906-ban karmelita nővérek rendházával bővítették. Az épületegyüttes 1992-ben a Katolikus Továbbképző Intézettel (mai nevén: Martineum Felnőttképző Akadémia) bővült. A közeli, ma már nagyobbrészt beépített terület volt évszázadokon át a város szőlőhegye. A Martineum udvarán kialakított témapark a római hagyományokat és a környéken előkerült római emlékeket mutatja be. 1908-ig remetelak is állt a közelben. A régi remetelak a VI. században élt savariai Szent Leonianusra emlékeztet, aki Galliában Autun és Vienne környékén kolostorokat alapított.
„Márton, a hittanuló öltöztet engem. ”A Szent Márton történet legismertebb jelenete – fele köpenyét egy koldusnak adja – két bronztáblán megjelenítve. A két bronzrelief egyike a köpenyét megosztó Mártont, a másik Szent Márton álmát ábrázolja. – Somogyi Tamás alkotása.

2.  Az ókori színház helye
A város nyugati szélén már a III. században állt színház. Ez a hely volt a császárkultusz egyik központja is. Itt állították a világi hatalom alkotta bíróság elé Quirinus sisciai püspököt, itt ítélték halálra. A kihallgatás lefolyását a Quirinus Passio részletesen ismerteti. Az épület romjai egészen a XIX. század második feléig fennmaradtak, még az 1880-as években is folytatattak itt „kőbányászatot”. A régi római színház köveit építkezéseknél használták fel. A színházra emlékeztet a dombvonulat félkör alakú bemélyedése. Régi római köveket fedezhetünk fel a közeli víztoronyhoz vezető mélyút oldalfalában is. Különös jelentősége van az egykori színháztól a Perint hídig vezető útnak. Ezen az úton vitték Szent Quirinust elítélésének helyszínétől a Sibaris (Perint) patak hídjáig, kivégzésének színhelyéig. A középkorban ez az útvonal ismét „megszentelt útként” jelent meg a város életében, hiszen a városból a kálváriáig vezető úton az 1800-as évek végéig stációsor állt. A másik tábla Márton megvesszőzését és üldözésének történetét mutatja be. Márton szülei földjére visszatérve megkeresztelte édesanyját. A város lakóinak többsége akkor a kereszténység ariánus irányzatát követte. Márton vitába szállt a tévtanok hirdetőivel, akik elkergették a városból.
Mártont az eretnekek megvesszőzik, és elűzik Savariaból – Koller László alkotása - A 2 darab ívesre hajlított felületű, ábrákkal áttört acéllap Szent Quirinus halálra ítélésének és Szent Márton megvesszőzésének, illetve elűzésének történetét jeleníti meg.

3.  Szent Quirinus emlékhely - Perint-híd
Ennek a helynek a közvetlen közelében már a rómaiak idejében is volt híd. A jelenlegi hídtól csupán néhány méternyire levő római hídfő pontos helyét régészeti adatok is bizonyítják. Ez Szent Quirinus mártíriumának színhelye, malomkővel a nyakában itt vetették a Perintbe. A szent halálának helyszínén már az ókeresztény időkben kultuszhelyet alakítottak ki. Horváth József Elek, aki 1825-ben először írta meg és tette közzé magyar nyelven a város történetét, így emlékezik meg az eseményről:
„Gyenge nyakába malomkövet öltvén durva kaczajjal A ’Sibaris’ sebesen le folyó özönébe taszíták,
Hol bár néki nyakát a’ kő nehezíti, szeliden Fenn lebeg …”

Az Óperint utcai híd jobb oldali korlátján a bronzból készített, fennakadt drapéria (püspöki mucétum) utal Szent Quirinus mártírhalálára.

„Hol testét a víz partra vetette, imádkozó-helyet létesítettek”
Az emléktábla Tornay Endre András szobrászművész alkotása, a hídkorláton lévő bronz püspöki öv Veres Gábor munkája.

4.  Székesegyház, Szeminárium, Püspöki Palota
A Szombathelyi Püspökség megalapítása után Szily János, az első püspök az egyházmegyét Szent Márton és Szent Quirinus oltalmába ajánlotta. Quirinus és Márton ábrázolásai megtalálhatók a Szeminárium kápolnáiban, a Székesegyházban és a Püspöki Palotában is. A Székesegyház északi kápolnájában találjuk Szent Márton ereklyéjét, amelyet 1913-ban Tours érseke ajándékozott Szombathelynek. A Szent Márton herma Tóth István szobrász alkotása. Ugyancsak a Székesegyházban látható Anton Maulbertsch 1791-ben készített Szent Márton képe. A Püspöki Palota nagytermének mennyezetképét is Maulbertsch készítette, témája: Szent Quirinusszal és Szent Mártonnal elérkezik a kereszténység Pannoniába. A Papi Szeminárium régi kápolnáját Stornó Ferenc festette ki. A tabernákulum két oldalán az amiens-i jelenet és Márton álma látható. Az új kápolnát Kontuly Béla 1941-ből származó, Szent Márton egész életét bemutató freskója díszíti.

Az iránymutató kompozíció középén kiemelkedő kőelemtől hét – a burkolatba süllyesztett - irányjelző nyíl indul ki, a jelzett célok irányába. Az irányjelzők feliratai: Katedrális, Romkert, Szeminárium, Sala Terrena, Kálvária - Martineum, Szent Márton templom, Iseum. Az irányjelző kövekben egy-egy jelképes kör alakú bronztáblácska kapott helyet, a jelzett funkció megjelenítésével.

5.  Fő tér, Várostorony helye

A szombathelyi várostoronyról több leírás és ábrázolás is fennmaradt, így tudjuk, hogy sisakján az 1700-as években Szent Márton festett képe, majd a XIX. század elején bádogból készített alakja volt látható. A torony 1817-ben leégett, felújítását mintegy két évtizedig halogatták, végül 1837-ben lebontották. A toronysisak kicsinyített mása a Szent Márton Látogatóközpont kiállításán látható.

T. Takács Tibor alkotása - A régi várostorony a Fő téren, a Szentháromság szobor közelében állt. Helyét ma mozaikként kirakott városcímer és felirat jelzi: „Itt állt a Várostorony az 1817-es tűzvészig.” A mozaik 81 x 81 darab, különböző színű gránit kőből készült, célja a feltételezett várostorony grafikai bemutatása.

6.  Savaria tér
„Márton püspök ruháját egy koldusnak adja”- Koller László alkotása.
A Fő tér összeszűkülő végében egy acéloszlopra rögzített objektumon Szent Márton látható, amint átnyújtja palástját a koldusnak. A szobor Márton legendájának egy viszonylag ritkán ábrázolt epizódját ábrázolja.

Az eseményt így idézi fel a Legenda Aurea:
„ Márton egy ünnep alkalmával a templom felé tartott, s egy meztelen koldus szegődött a nyomába. Márton megparancsolta az archidiákonusnak, hogy öltöztesse fel a nyomorultat, de az tétovázott. Erre Márton bement a sekrestyébe, odaadta neki saját tunikáját, és kérte, hogy azonnal távozzék. Amikor az archidiákonus figyelmeztette, hogy el kell kezdenie a misét, azt felelte – saját magára gondolva –, hogy addig nem tud elindulni, míg a koldus nem kap ruhát.„
A közelben volt az egykori városkapu. Ezen a városkapun át jutottak el a középkorban a szombathelyiek a Szent Márton templomba - ami hosszú időszakon keresztül a város plébániatemploma is volt - és a mellette lévő, már a rómaiak idejétől folyamatosan használt városi temetőbe.

7.  Savaria Múzeum

A Savaria Múzeum a Vasvármegyei Kulturegyesület kezdeményezésére épült 1908-ban. A Savaria Múzeum lapidáriumában találhatók az ókori Savaria legbecsesebb emlékei, a kiállított tárgyak között több az ókeresztény lakosság IV-V. századi jelenlétét bizonyítja.
A Savaria Múzeum parkjában a filagória alatti dombormű a remeteséghez vonzódó Mártont ábrázolja és egyben felidézi a püspökké választásához kapcsolódó, sokfelé ismert történetét:
Márton libák közé bújt, amikor püspökké akarták választani. A libák gágogásukkal elárulták és így nem tudott a feladat elől kitérni. A kígyó és a kutya is szerepelnek Márton legendájában, egyúttal asztrális szimbólumok is: Egyszer egy játszadozó gyermekre támad egy kígyó, de Márton parancsának engedelmeskedett és elkúszott. Akkor szomorúan mondta a Szent:
,,A kutyák és a kígyók hallgatnak rám, bezzeg az emberek ….’’ –Somogyi Tamás alkotásai
A kompozíció elemei: liba alakokat formázó íves elem, fekvő kutyát és kígyót formázó elemek. A kompozíció további része egy bronztábla, amelyen Szent Márton alakja látható szerzetesi ruhában, imádkozva. A tábla sarkában a Skorpió havának jelét formázó kampón lopótök lóg, utalva a Márton-napi újbor kóstolására.

8.  Szent Márton templom, Szent Márton látogatóközpont

„Márton Pannonia Sabaria nevű városában született”
A Szent Márton templom helyén már a rómaiak idején is keresztény kultuszhely állt. A templom északi oldalkápolnája a legenda szerint Szent Márton szülőháza fölé épült. A kápolna bejárata feletti felirat is ezt tanúsítja: HIC NATUS EST S. MARTINUS – itt született Szent Márton.

A középkorban a Szent Márton templom volt a város plébánia-temploma. 1638-ban Draskovich György győri püspök a templomot a domonkosoknak adta, az ő birtokukban volt egészen 1950-ig. Az épület jelentős bővítésére 1668 és 1674 között került sor. Ebben az időben épült a domonkos rendház is, amelynek földszintjén találjuk a Szent Márton Látogatóközpontot. A látogatóközpont kiállításai: Szent Márton tisztelete Szombathelyen, Szent Márton a néphagyományban, Szent Márton ábrázolások a Nyugat-Dunántúlon, Domonkos rendi emlékszoba. A templom előtti Szent Márton kutat már 1360-ban oklevél említi. Az 1938-ban állított kútszobor (Szent Márton megkereszteli édesanyját) Rumi Rajki István alkotása.

9.  Szent Márton temető

A Szent Márton temető Magyarország legrégibb, közel kétezer éven át használt temetője.
A rómaiak idejében itt volt a város ókeresztény közösségének sírkertje. Itt lehetett Szent Quirinus első nyughelye, és rajta kívül valószínűleg itt temettek el másokat is, akik az ókeresztény korban hitükért szenvedtek vértanú halált.

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők